13 Item(s)

Variety Tray Storage Units

Pop 12 variety tray storage unit

Only £286.00 + VAT
RRP £715.00

12 variety tray storage unit

Only £322.00 + VAT
RRP £805.00

23 variety tray storage unit

Only £374.00 + VAT
RRP £935.00

Variety tray storage unit with 8 trays

Only £213.00 + VAT
RRP £533.00

Variety tray storage unit with 11 trays

Only £194.00 + VAT
RRP £485.00

Variety tray storage unit with 12 trays

Only £270.00 + VAT
RRP £675.00

Variety tray storage unit with 14 trays

Only £322.00 + VAT
RRP £805.00

Variety tray storage unit with 16 trays

Only £340.00 + VAT
RRP £850.00

White 12 variety tray storage unit

Only £330.00 + VAT
RRP £825.00

White 16 variety tray storage unit

Only £360.00 + VAT
RRP £900.00

12 clear variety tray storage unit

Only £332.00 + VAT
RRP £830.00

16 clear variety tray storage unit

Only £438.00 + VAT
RRP £1,095.00

Bubblegum 12 variety tray unit

Only £302.00 + VAT
RRP £755.00

13 Item(s)

Variety Tray Storage Units

image description
WAYS TO PAY